ข้อมูลบริษัท (Company Profile)

ระบบผลิตน้ำดี และน้ำประปา (Water Treatment System) ระบบกรองน้ำ และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์, ระบบผลิตน้ำสะอาดบรรจุขวด ETPC รับออกแบบและติดตั้งพร้อมจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์สำหรับระบบผลิตน้ำดี

ETPC is specialist company for Water Treatment and Wastewater Treatment in Thailand. Established in 2001, we specialises in the Design, Build, Operation and maintenance of residential, commercial and industrial water processing systems.

We have been receiving the well trust and supports from our clients for Engineering Consultancy and Engineering Know-How. We have expertise in all sectors including food, beverage, groundwater and consulting to answer regional needs and provide feasible and appropriate solutions for their compliance to increasingly stringent environmental regulations.

We are proud to apart of the achievement and accomplishment together with our clients due to we understanding of industrial processing techniques is critical to ensure the successful design.

ประวัติความเป็นมา

บริษัท อิมสยามเทรดดิ้ง จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่า จึงได้ดำเนินกิจการด้านการผลิตและติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำ ภายใต้แบรนด์ “POLA” ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ออกงาน Made in Thailand จากกรมพาณิชย์สัมพันธ์ถึง 9 ปีซ้อน ในปี พ.ศ. 2544 ทางบริษัทฯ ได้ตัดสินใจขยายกิจการไปสู่ภาคตะวันออกโดยใช้ชื่อบริษัท อี.ที.พี.ซี จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดย ให้บริการในทุกๆด้าน ตั้งแต่เริ่มให้คำปรึกษา ควบคุมดูแล ตรวจวิเคราะห์ และดำเนินการจัดการปัญหาสภาพสิ่งแวดล้อมให้แก่หน่วยงานต่างได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ด้วยความพรั่งพร้อมทางด้านบุคลากรผู้มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ บริษัท อี.ที.พี.ซี. จำกัด (ETPC) จึงเป็นที่ยอมรับเรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคจวบจนทุกวันนี้

ที่มาของชื่อบริษัท

บริษัท อี.ที.พี.ซี จำกัด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า E.T.P.C. Company Limited โดยคำว่า E.T.P.C. เป็นคำย่อมาจากคำเต็มว่า Environment-Technology-Product & Consultant ซึ่งบริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่ปรึกษามืออาชีพที่มีความชำนาญงานและมีประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมในสาขาต่างๆ เช่น วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรม ไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่อกล ไว้คอยประสานงานกับลูกค้า ทำให้สามารถดูแลและตรวจสอบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

นโยบายด้านการจัดการ

บริษัท อี.ที.พี.ซี จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีฐานสินทรัพย์ประกอบการที่มั่นคง โดยมุ่งเน้นการบริหารงานที่มีจริยธรรมและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าเป็นสำคัญ ตลอดจนกำกับดูแลให้การบริหารงานเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นโยบายด้านคุณภาพ

บริษัท อี.ที.พี.ซี. จำกัด เน้นให้ความใส่ใจในทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด โดยมีการควบคุมติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ หลายรูปแบบ อาทิเช่น

ETPC Water products and Services

Prodcut Search